Απολύμανση του νερού με Χλώριο

Η απολύμανση είναι μία διαδικασία κατά την οποία σκοτώνονται οι παθογόνοι οργανισμοί στο νερό οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία.

Οταν προστίθεται Χλώριο (Cl2) στο νερό συμβαίνει το εξής:
Cl2 (Χλώριο) + H2O (νερό) -> HOCl (Υποχλωριώδες Οξύ) + HCl (Υδροχλωρικό οξύ).

Το ΗΟCl είναι η ενεργή θανατηφόρα ουσία του Χλωρίου. Με αυτό γίνεται η απολύμανση. Τα άτομα του Χλωρίου ή τα ιόντα σκοτώνουν τους μικροοργανισμούς εισχωρώντας στα κυτταρικά περιβλήματα και καταστρέφοντας τα ένζυμα, την δομή και την παραγωγική τους διαδικασία. Όταν αυτό συμβεί, το κύτταρο απενεργοποιείται ή οξειδώνεται. Τα άτομα του ΗΟCl συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο έως ότου ενωθούν με ενώσεις Aζώτου ή Aμμωνίας (Χλωραμίνες) ή απενεργοποιηθούν από μόνα τους.

Ελεύθερο, Δεσμευμένο και Ολικό Χλώριο

Το Xλώριο που βρίσκεται στο νερό συνδέεται με βακτήρια, αφήνοντας έτσι μόνο ένα μέρος του αρχικού Xλωρίου (Ελεύθερο Χλώριο) να συνεχίσει την απολυμαντική του δράση.

Το Eλεύθερο Xλώριο αντιδρά με ιόντα αμμωνίας και οργανικές ενώσεις δημιουργώντας ενώσεις Χλωρίου (Δεσμευμένο Χλώριο).

Το Δεσμευμένο Χλώριο μαζί με το Ελεύθερο Χλώριο ονομάζονται Ολικό Χλώριο.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του Χλωρίου

 Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης.

Ο πιο σημαντικός είναι το pH καθώς επιδρά στην αναλογία του HOCl και των ιόντων του HCl.

Το χαμηλό pH ευνοεί τον σχηματισμό του HOCL (της πιο αποτελεσματικής απολυμαντικής ουσίας), ενω το υψηλό pH ευνοεί τον σχηματισμό του HCL (της λιγότερη αποτελεσματικής απολυμαντικής ουσίας).

Εκτός από το pH άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης είναι η θερμοκρασία, ο χρόνος επίδρασης και η συγκέντρωση του Χλωρίου.

Σχετικά άρθρα