Θολότητα: Μονάδες και πρότυπα μέτρησης

Η θολότητα ή θολερότητα του νερού προκαλείται από αιωρούμενη ύλη.

 

Οι μονάδες μέτρησης είναι οι εξής:

  • Αυτή που υιοθετείται από το πρότυπο ISO είναι η FNU (Formazine Nephelometric Unit)
  • από την EPA είναι η NTU (Nephelometric Turbidity Unit)
  • JTU (Jackson Turbidity Unit) και
  • η μονάδα πυριτίου (mg/l SiO2)

Υπάρχουν δύο διαφορετικά πρότυπα προς συμμόρφωση:

  • η USEPA και οι Standard Methods, οι οποίες συνιστούν ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος στο ορατό εύρος του φάσματος και
  • το Ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο απαιτεί πηγή υπέρυθρου φωτός (ISO 7027).

Για να ικανοποιήσει αυτές τις διαφορετικές απαιτήσεις, η Hanna Instruments έχει αναπτύξει προϊόντα που πληρούν και τα δύο πρότυπα.

Πίνακας μετατροπών αυτών των μεθόδων και των μονάδων τους.

 

JTU

FTU(NTU/FNU)

SiO2 (mg/l)

JTU

1

19

2.5

FTU(NTU/FNU)

0.053

1

0.13

SiO2 (mg/l)

0.4

7.5

1

Καθαρισμός πόσιμου νερού

Η θολότητα είναι μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ποιότητας του πόσιμου νερού. Οι δημόσιοι πάροχοι νερού υποχρεούνται να επεξεργάζονται το νερό τους για να απομακρύνουν τη θολότητα. Τα σωστά επεξεργασμένα επιφανειακά νερά συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα θολότητας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά το 5 NTU ως τιμή αναφοράς για τη θολότητα του νερού που προορίζεται για εμπόριο. Η τιμή αυτή καθορίστηκε με βάση τα αισθητικά χαρακτηριστικά του νερού. Από άποψη υγιεινής, η συνιστώμενη τιμή είναι 1 NTU. Η θολότητα είναι δείκτης και δεν θα δώσει αποτελέσματα για συγκεκριμένη ρυπογόνο ουσία. Ωστόσο, παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό της γενικής ρύπανσης

Επεξεργασία λυμάτων και θολότητα

Ιστορικά, η θολότητα είναι μια από τις πρώτες κύριες παραμέτρους που ελέγχονται στα λύματα. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία παρακολούθησης και επεξεργασίας κάποτε βασιζόταν αποκλειστικά στον έλεγχο της θολότητας. Η μέτρηση θολότητας στο τέλος της διαδικασίας επεξεργασίας λυμάτων είναι απαραίτητη για να ελεγχθεί εάν οι τιμές είναι εντός των νομικών κατευθυντήριων γραμμών. Τυπικά, η τιμή θολότητας θα πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 50 NTU, με ακρίβεια ±3 NTU, ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας επεξεργασίας των λυμάτων. Με τον έλεγχο του επιπέδου θολότητας, μπορεί να προσδιοριστεί εάν οι διάφορες φάσεις της διαδικασίας, και ειδικότερα οι φάσεις διήθησης και καθαρισμού, έχουν πραγματοποιηθεί σωστά.

Οι προτάσεις της Hanna Instruments

Υπάρχουν δύο διαφορετικά πρότυπα προς συμμόρφωση:

  • η USEPA και οι Standard Methods, οι οποίες συνιστούν ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος στο ορατό εύρος του φάσματος και
  • το Ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο απαιτεί πηγή υπέρυθρου φωτός (ISO 7027).

Για να ικανοποιήσει αυτές τις διαφορετικές απαιτήσεις, η Hanna Instruments έχει αναπτύξει προϊόντα που πληρούν και τα δύο πρότυπα.

Η μέθοδος υπέρυθρων (ISO7027)

Τα HI98713 και HI93124 λειτουργούν στέλνοντας μια δέσμη υπέρυθρου φωτός μέσα στο φιαλίδιο που περιέχει το προς δοκιμή δείγμα. Η πηγή φωτός είναι ένα υπέρυθρο LED υψηλής εκπομπής. Ένας αισθητήρας, τοποθετημένος σε γωνία 90° ως προς την κατεύθυνση του φωτός, ανιχνεύει την ποσότητα φωτός που σκεδάζεται από τα αδιάλυτα σωματίδια στο δείγμα. Ένας μικροεπεξεργαστής μετατρέπει αυτές τις μετρήσεις σε τιμές FNU.

Η εγκεκριμένη μέθοδος USEPA

Τα όργανα που διαθέτουν μεθόδους εγκεκριμένες από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από τη Μέθοδο USEPA 180.1 και την Πρότυπη Μέθοδο 2130 Β.

Μέθοδος βαθμονόμησης Hanna Instruments

Το 10 FNU επιλέχθηκε ως σημείο βαθμονόμησης επειδή είναι η τιμή που ταιριάζει καλύτερα στις μετρήσεις θολότητας νερού σε διαφορετικές εφαρμογές. Τα διαλύματα βαθμονόμησης του πρωτογενούς προτύπου AMCO-AEPA-1 στα 0, 10, 20 και 500 FNU παρέχονται με το κατάλληλο κιτ βαθμονόμησης για κάθε όργανο. Αυτό το πρότυπο συνήθως προτιμάται έναντι του προτύπου φορμαζίνης επειδή είναι πιο σταθερό και μη τοξικό.τα όργανα της Hanna Instruments μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με το πρότυπο φορμαζίνης.