Αγωγιμότητα & Θερμοκρασία

Η αγωγιμότητα σε κάποιο διάλυμα προκαλείται από την κίνηση των μορίων. Η θερμοκρασία επιδρά στην κίνηση των μορίων και για τον λόγο αυτόν είναι πολύ σημαντικό να αντισταθμίσουμε την επίδραση της θερμοκρασίας, ειδικά στις μετρήσεις όπου η ακρίβεια κρίνεται απαραίτητη.

Για να αντισταθμίσουμε την επίδραση της θερμοκρασίας χρησιμοποιούμε τον συντελεστή β. Ο συντελεστής αυτός εκφράζεται σε % ºC και μεταβάλλεται αναλόγως του διαλύματος που χρησιμοποιούμε.

Για παράδειγμα:

  • Μετράμε την αγωγιμότητα ενός διαλύματος στους 25 º C, η οποία σημειώνεται ως ‘C25’.
  • Μετράμε την αγωγιμότητα του ιδίου διαλύματος σε μία άλλη θερμοκρασία ‘tº C’, η οποία σημειώνεται ως ‘Ct’.
  • Ο συντελεστής θερμοκρασίας β υπολογίζεται από τον εξής τύπο:
β = 100   x (Ct – C25)
————————
( tºC – 25 ºC) x C25

Στις περισσότερες εφαρμογές ο συντελεστής ορίζεται στο 2 % ºC, ως μία μέση τιμή που ικανοποιεί στις περισσότερες μετρήσεις.

Σχετικά άρθρα